Villkor OMIFALL Barnförsäkring

Gäller från och med 1 februari 2017

OMIFALL Barnförsäkring består av:

 -Olycksfallsförsäkringför barn (avsnitt 2)

Som ett tillägg kan du utöka Olycksfallsförsäkring för barn till att gälla även för sjukdom.

-Sjukförsäkring för barn (avsnitt 4).

I samband med ansökan väljer du vilken eller vilka försäkringar som ska gälla för ditt barn. Ord i kursiv stil förklaras där de förekommer i texten och/eller under avsnitt 6 (Ordlista).

Försäkringsskyddet bekräftas genom det försäkringsbesked du får från Ikano Försäkring. För din försäkring gäller vad som anges i försäkringsbeskedet och i försäkringsvillkoren.

 

 

1.  Inledning

1.1 Vem kan anslutas till försäkringarna

Om du är vårdnadshavare till barn som inte har fyllt 18 år har du möjlighet att ansluta ditt barn till OMIFALL Barnförsäkring. Försäkringen gäller till dess att barnet fyller 25 år. Du måste teckna en separat försäkring för varje barn. Det är barnet/barnen som är den försäkrade. Med försäkrad menas den på vars liv eller hälsa försäkringen gäller.

För att kunna anslutas till försäkringarna ska den som är försäkrad vara folkbokförd och bosatt i Sverige och ha rätt till svenskt socialförsäkringsskydd. Vid utökning med Sjukförsäkring för barn krävs dels att barnet redan omfattas av OMIFALL Olycksfallsförsäkring för barn (och fortsätter att omfattas under hela försäkringstiden) och även att barnets hälsa kan godkännas efter att du har lämnat en hälsodeklaration.

Läs mer om detta under avsnitt 4 (Sjukförsäkring för barn).

Det framgår av försäkringsbeskedet för vem och i vilken omfattning försäkringen gäller.

1.2 När och var försäkringarna gäller

Varje försäkring börjar gälla när den försäkrade ansluts till försäkringen, förutsatt att anslutningskraven är uppfyllda (se avsnitt 1.1 Vem kan anslutas till försäkringen)

Försäkringstiden framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen gäller under ett år. Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt med ytterligare ett år om inte försäkringen sägs upp eller automatiskt upphör att gälla innan dess enligt avsnitt 5.9 (När försäkringen upphör).

Försäkringen gäller för skador som inträffar i Norden. När den försäkrade är på resa utanför No den som inte är planerad att pågå i mer än 45 dagar gäller försäkringen även i resten av världen.

2.  Olycksfallsförsäkring för barn

2.1  Vad menas med olycksfall?

Med olycksfallmenas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen. Skadan ska ha skett vid en identifierbar tid och plats. Även förfrysning, värmeslag, solsting, brusten hälsena och vridvåld mot armeller knäled utgör olycksfall

Som olycksfall räknas inte förgiftning, smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne och skada som uppkommer i samband med medicinsk behandling i all form. Skador som beror på att medicinska preparat har använts betraktas inte heller som olycksfall.

2.2  Vad menas med invaliditet?

Med invaliditetmenas en bestående nedsättning av fysisk eller psykisk kroppsfunktion eller arbetsförmåga, som är orsakad av ett olycksfalloch kan fastställas objektivt. Man skiljer mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Med medicinsk invaliditet menas invaliditet som kan fastställas oberoende av den försäkrades arbetsförmåga. Förlust av inre organ räknas som medicinsk invaliditet även om den fysiska eller psykiska funktionen inte sätts ned.

Med ekonomisk invaliditet menas en bestående arbetsoförmåga om minst 50 procent på grund av olycksfallet. Arbetsoförmågan betraktas som bestående när det inte längre är möjligt att uppnå tidigare förmåga att arbeta genom rehabilitering.

Det är en förutsättning för ersättning att invaliditeten har ett direkt samband med olycksfallet, att olycksfallet inträffar under försäkringstiden och har påvisats inom tio år från olycksfallet.

2.3     Rätt till ersättning förmedicinsk invaliditet

Den försäkrade får rätt till invaliditetsersättning om olycksfallet har medfört en nedsättning av den försäkrades kroppsfunktion och tillståndet bedöms som bestående. Invaliditeten ska vara en direkt följd av olycksfallet. Ersättningen bestäms genom att försäkringsbeloppet multipliceras med graden av medicinsk invaliditet.

Invaliditetsgraden bestäms med ledning av en tabell som är gemensam för försäkringsbranschen. Den lägsta invaliditetsgrad som kan ersättas är en (1) procent och den högsta är hundra (100) procent. Vid bedömningen tas hänsyn till eventuella hjälpmedel såsom protes, implantat, glasögon eller hörapparat. Rätt till ersättning förutsätter att olycksfallet har inträffat under försäkringstiden och att invaliditeten har påvisats inom tio år från olycksfallet.

Om invaliditetsgraden kan fastställas direkt efter olycksfallet, till exempel vid förlust av en kroppsdel, betalas ersättning ut så snart som möjligt. I annat fall görs en första bedömning av graden av medicinsk invaliditet två år efter olycksfallet.

Det går inte alltid att fastställa invaliditetsgraden redan vid den första bedömningen. Om invaliditetsgraden vid den första bedömningen inte bedöms kunna fastställas slutgiltigt inom ytterligare sex månader efter olycksfallet utbetalas ett förskott efter den första bedömningen. Förskottet motsvarar den invaliditetsgrad som redan då kan säkerställas.

Om det bedöms att invaliditetsgraden kommer att överstiga 50 procent betalas ett årligt belopp om 25 procent av ett prisbasbelopp ut till barnet fram till dess den slutgiltiga invaliditetsgraden kan fastställas. Det årliga beloppet avräknas inte från den slutliga försäkringsersättningen.

Den slutgiltiga invaliditetsbedömningen kan skjutas upp så länge det är nödvändigt med hänsyn till medicinsk erfarenhet eller eventuella rehabiliteringsmöjligheter. När invaliditetsgraden kan fastställas slutligt räknas förskottet av från den slutliga försäkringsersättningen.

Om den försäkradeavlider innan invaliditetsgraden kunnat fastställas betalas ersättning till den försäkrades dödsbo. Ersättningen baseras på den grad av invaliditetsom med säkerhet kan fastställas med hjälp av den information som finns tillgänglig vid dödsfallet.

2.4  Rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet

Den första bedömningen av ekonomisk invaliditet görs när barnet har fyllt 16 år. Det går inte alltid att fastställa arbetsoförmågan redan då. Efter särskild medicinsk prövning kan bedömningen av den ekonomiska invaliditeten därför uppskjutas till efter 16-årsdagen, om det bedöms nödvändigt med hänsyn till medicinsk erfarenhet eller eventuella rehabiliteringsmöjligheter, dock längst till dess barnet fyller 25 år.

Bedömningen sker med hänsyn till förmågan att trots skadan utföra något slag av arbete som motsvarar den försäkrades krafter och färdigheter och som rimligen kan begäras.  Arbetsoförmågan anses vara bestående när samtliga möjligheter till arbete även i annat yrke prövats. Samtliga möjligheter till rehabilitering ska också vara utredda.

Om olycksfallet leder till både medicinsk och ekonomisk invaliditet lämnas inte ersättning för båda, utan för den av dessa som ger högst ersättning.

Om den försäkrade skulle avlida innan graden av ekonomisk invaliditet kunnat fastställas utgår ersättning enbart för medicinsk invaliditet

2.5 Olycksfallsförsäkring för barn efter 25-årsdagen

Försäkringen kan tecknas på barn upp till 18 års ålder och gäller som längst till dess barnet fyller 25 år. Barnet har rätt att därefter, utan hälsoprövning, teckna en motsvarande försäkring för vuxen. Försäkringen gäller då för medicinskinvaliditetefter ett olycksfall, och den har egen prissättning samt egna försäkringsvillkor. Ansökan om den motsvarande försäkringen för vuxen ska ha kommit till Ikano Försäkring senast tre månader efter barnets 25-årsdag.

3.  Vad försäkringen ersätter

3.1 Rätt till ersättning vid olycksfall

a. Invaliditet

Försäkringen ersätter om det försäkrade barnet drabbas av ett olycksfall och får kvarstående invaliditet som har direkt samband med olycksfallet. Vad som menas med olycksfall kan du läsa i avsnitt 2.1 (Vad menas med olycksfall?). Invaliditet förklaras i avsnitt 2.2 (Vad menas med invaliditet?).

Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbeskedet. Ersättning lämnas i förhållande till graden av invaliditet. Fullständig invaliditet ger rätt till hela försäkringsbeloppet.

b. Sjukhusvistelse

Om det försäkrade barnet läggs in på sjukhus i mer än två dagar i följd på grund av ett olycksfall ersätter försäkringen med ett dagsbelopp från och med den tredje dagen och som längst under sex månader. Beloppets storlek framgår av försäkringsbeskedet.

c. Vårdbidrag

Om det försäkrade barnets vårdnadshavare beviljas vårdbidrag av Försäkringskassan, och detta beror på ett olycksfall, betalas ett månadsbelopp ut under upp till 36 månader. Ersättningen beräknas på den nivå på vårdbidrag som Försäkringskassan beviljat och under den tid Försäkringskassan beslutar. Exempelvis ger ett halvt vårdbidrag rätt till 50 procent av försäkringsbeloppet. Vid flera perioder av vårdbidrag är den sammanlagda ersättningen högst motsvarande hela försäkringsbeloppet under sammanlagt 36 månader.

Försäkringsbeloppet vid helt vårdbidrag framgår av försäkringsbeskedet.

3.2 Utbetalningsregler

Försäkringsersättningen utbetalas till barnet. Är barnet omyndigt och ersättningen vid utbetalningstillfället överstiger ett prisbasbelopp sätts ersättningen in på konto med överförmyndarspärr.

4.  Sjukförsäkring för barn

4.1  Vad försäkringen ersätter

Om du utökar Olycksfallsförsäkring för barn med en Sjukförsäkring för barn kommer även skador orsakade av sjukdom att omfattas.

Med sjukdom menas en försämring av hälsotillståndet, fysiskt eller psykiskt, som inträffat under försäkringstiden och har diagnostiserats av en läkare och som inte är att betrakta som ett olycksfall.

Sjukförsäkring för barn ger motsvarande ersättningar som Olycksfallsförsäkring för barn, när en skada orsakats av en sjukdom. Där det i avsnitt 2 (Olycksfallsförsäkring för barn) anges att skadan ska bero på olycksfall skall det då i stället tolkas som att skadan beror på olycksfall eller sjukdom. Vilka ersättningar som ges beskrivs i avsnitt 2.3 (Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet), avsnitt 2.4 (Rätt till ersättning för ekonomisk invaliditet) och avsnitt 3 (Vad försäkringen ersätter).

Barnet ska ha insjuknat efter att det anslöts till försäkringen. Sjukförsäkring för barn är ett tillägg till Olycksfallsförsäkring för barn. Det går inte att enbart teckna Sjukförsäkring för barn.

4.2  Hälsoprövning

När du som vårdnadshavare ansluter ditt barn till Sjukförsäkring för barn kommer vi att ställa frågor om barnets hälsa. Vi gör en individuell bedömning av varje barns hälsa. Det är mycket viktigt att du svarar sanningsenligt, eftersom oriktiga uppgifter kan leda till att försäkringen inte gäller.

4.3  Undantag

Förutom undantagen i de allmänna villkoren gäller undantag för särskilda sjukdomar. Om barnet har eller får någon av sjukdomarna vars diagnoskoder listas här nedanför, eller om barnet får följder av en sådan sjukdom, lämnar försäkringen inte ersättning för den undantagna sjukdomen.

-   Cystisk fibros (Socialstyrelsens diagnoskod ICD E84)

-  Epilepsi (ICD G40)

-   Neuropsykiatrisk störning (ICD F70-F99, bland annat ADHD, autism,      utvecklingsförsening)

Sjukdom inom centrala nerv- och muskelsystemet (ICD G11, G12, G60, G71 och G80, bland annat CP, muskelförtvining)

-     Sensorieneural hörselnedsättning (ICD H90)

-     Blödarsjuka (ICD D66 och D67)

-     Missbildning och kromosomavvikelse (ICD Q00-Q99, bland annat Downs syndrom, missbildning i inre organ)

För vissa psykiska sjukdomar (ICD F00-F69, bland annat psykos, anorexi, bulimi, schizofreni och depression) lämnar försäkringen inte ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Övriga delar av försäkringen gäller vid sådana psykiska sjukdomar.

5.  Allmänna villkor

5.1  Befintlig skada eller sjukdom

Om den försäkrade vid olycksfalet (eller i förekommande fall vid insjuknande i sjukdom) redan hade en sjukdom eller en skada ersätter försäkringen försämring av dessa befintliga skador eller besvär. När Ikano Försäkring fastställer graden av invaliditet tas hänsyn till befintliga skador och besvär och till vilken grad invaliditeten kan hänföras till det aktuella olycksfallet eller sjukdomen.

5.2  Framtida försämring

Vid framtida försämring kan den försäkrade begära omprövning av graden av medicinsk invaliditet förutsatt att detta sker inom tio år från det att invaliditetsgraden fastställts av Ikano Försäkring första gången. Försämringen skall också ha ett direkt samband med försäkringsfallet och inte ha sin orsak i senare olycksfall sjukdomar eller naturligt åldrande. Ekonomisk invaliditet kan inte omprövas.

5.3  Värdesäkring m.m.

Ikano Försäkring reducerar inte ersättningen på grund av den försäkrades ålder.

Försäkringsbeloppet för invaliditet värdesäkras genom att det räknas om med hänsyn till förändring av prisbasbeloppet, från det att skadan inträffat fram till dess att all ersättning utbetalats.

Alla försäkringar inom OMIFALL Barnförsäkring ger ersättning utöver andra liknande försäkringar som gäller för den som är försäkrad Ikano Försäkring ansvarar dock inte för om ersättning från annan försäkring skulle påverkas av ersättning från OMIFALL Barnförsäkring.

5.4  Försäkringsgivare m.m.

Ikano Försäkring AB (516401- 8227) är försäkringsgivare. Bolaget benämns Ikano Försäkring i dessa villkor och har adress, Box 1202, 172 24 Sundbyberg. Ikano Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

För försäkringsavtalet gäller det som anges i försäkringsbeskedet, dessa villkor, gruppavtalet, försäkringsavtalslagen samt svensk lag och tillämpliga regleringar i övrigt. Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som lämnas då försäkringen tecknas eller förnyas. Bestämmelse i försäkringsbeskedet har företräde framför bestämmelse i dessa villkor. Ikano Försäkring har rätt att göra redaktionella ändringar i försäkringsvillkor utan att meddela försäkringstagare eller försäkrad.

Dessa försäkringsvillkor gäller tills vidare för försäkringsavtal som tecknas eller förnyas från och med den 1 februari 2017 och gäller försäkringsfall som inträffar därefter under försäkringstiden.

5.5  Gruppförsäkring

OMIFALL Barnförsäkring är en frivillig gruppförsäkring.  Den som ansöker om försäkring och uppfyller anslutningskraven (se punkt 1.1 Vem kan anslutas till försäkringen) är försäkringstagare och gruppmedlem. Gruppföreträdare är Ikano Livförsäkring AB (516401-6783).

5.6  Premiebetalning

Premien kan betalas per år, halvår eller kvartal via inbetalningskort. Om du väljer autogiro går det även att välja att betala per månad. Den första månadens premie kan även betalas (eller delbetalas) genom att du löser in ett värdebevis. Premien betalas i förskott senast på den betalningsdag som framgår av fakturan. Premien kan ändras av Ikano Försäkring högst en gång om året. Det är försäkringstagaren (vårdnadshavaren) som betalar premien. Om någon annan person åtagit sig att betala premien är det istället denne som betalar.

5.7  Upplysningsplikt

Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att lämna korrekta upplysningar i ansökan om försäkring, eventuell hälsodeklaration, skadeanmälan och vid andra kontakter med Ikano Försäkring. Konsekvensen av att avsiktligt eller genom grov oaktsamhet lämna oriktiga uppgifter eller att utelämna uppgifter kan bli att OMIFALL Barnförsäkring blir ogiltig. Även om upplysningarna blivit felaktiga eller har utelämnats på grund av vårdslöshet kan Ikano Försäkrings ansvar begränsas eller helt utebli. Försäkringstagaren är även skyldig att upplysa Ikano Försäkring om omständigheter som påverkar försäkringens giltighet, till exempel om den försäkrade bosätter sig utomlands.

5.8  Generella undantag

a. Särskilt riskfylld verksamhet: Försäkringen gäller inte för skador som uppstått på grund av att den som är försäkrad är eller har varit verksam

-  med motorsport, även träning

-  med bergsklättring

-  med boxning på elitnivå

-  med dykning på större djup än arton (18) meter, all ensamdykning, dykning på vrak eller i is eller i grottor

-   med extrema sporter, äventyrssporter, eller deltagande i expedition av äventyrskaraktär, expeditions- eller äventyrsverksamhet i polarregionerna eller i tropiska områden

-  ombord vid militär flygning, avancerad flygning eller all flygsport inklusive ballongflygning, motorflyg, fallskärmshoppning, segelflygning och drakflygning

-  som stuntman, luftakrobat eller liknande

-  i särskilt riskfylld yrkesverksamhet, såsom väktare, militär, livvakt eller liknande

-   i verksamhet som kräver särskild skyddsutrustning, om korrekt utrustning ej burits.

Försäkringen ersätter inte skador som uppstår i samband med att den försäkrade utövat idrott, om den försäkrade erhållit betalning uppgående till minst ett prisbasbelopp eller mer per år för sitt idrottsutövande.

b. Brottslig handling: Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har samband med att den försäkrade har utfört eller medverkattill en brottslig handling som enligt svensk lag kan medföra böter eller fängelsestraff.

c. Framkallande av försäkringsfall: Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har framkallats, eller vars följder har förvärrats, av den försäkrade själv med uppsåt. Om den försäkrade själv genom grov vårdslöshet har framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat följderna av detta reduceras ersättningen i den omfattning som är skälig med hänsyn till den försäkrades förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om det kan antas att den försäkrade har agerat eller underlåtit att agera med insikt om att detta innebar en betydande ris för att försäkringsfallet skulle inträffa. Detta undantag gäller enbart försäkrade som var myndiga vid försäkringsfallet.

d. Berusning och läkemedel: Om den försäkrades användning av alkohol, narkotika, andra berusningsmedel eller av läkemedel bidragit till att försäkringsfallet har inträffat kan ersättningen sättas ned eller helt utebli beroende på i vilken grad användningen har bidragit till försäkringsfallet. Ett försäkringsfall som orsakas av den försäkrades missbruk av alkohol, narkotika, andra berusningsmedel eller av läkemedel ersätts inte. Detta undantag gäller enbart försäkrade som var myndiga vid försäkringsfallet.

e. Epidemier: Försäkringen gäller inte för kollektiv sjukdomssmitta där myndigheterna leder insatserna för de drabbade.

f. Terrorhandling: Försäkringen gäller inte för skador som är en följd av spridning eller användning av biologiska, kemiska eller radioaktiva ämnen eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller som följd av terrorhandling. Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straff belagd där den begås eller där skadan uppstår, och som framstår att vara utförd i syfte att allvarligt skrämma en befolkning; otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att föra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd; eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.

g. Krig eller politiska oroligheter: Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som uppkommer i samband med att den försäkrade deltar i, eller närvarar vid,eller upprätthåller en yrkesmässig funktion i förhållande till väpnadkonflikt eller krigsliknandepolitiska oroligheter i Sverigeeller utomlands.Om den försäkrade vistas i ettområde när väpnad konflikt ellerkrigsliknande politiska oroligheterbryter ut så gäller försäkringenunder den tid det tar för denförsäkrade att lämna området,dock längst under 45 dagar efterutbrottet, förutsatt att den försäkrade inte deltar i eller upprätthållernågon yrkesmässig funktion iförhållande till händelsen.

När det gäller krig i Sverige gällerförsäkringen för dödsfall enligt vadsom framgår av lag (1999:890)om försäkringsverksamhet underkrig eller krigsfara m.m.

h. Atomkärnreaktion: Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har uppstått i samband med atomkärnreaktion, inklusive kärnklyvning, kärnsammanslagning eller radioaktivt sönderfall.

i. Force Majeure: Ikano Försäkring är inte ansvarigt för förlustsom kan uppstå om skadeutredning,utbetalning av ersättningeller behandling av skadad personfördröjs på grund av krig,krigsliknande händelse, inbördeskrig,revolution eller uppror ellerpå grund av arbetsmarknadskonflikt, strejk, lockout, konfiskation eller nationalisering, myndighets åtgärder, naturkatastrof eller skada på person och egendom genom order från regering eller myndighet eller liknande händelser utanför Ikano Försäkrings kontroll.

5.9 När försäkringen upphör

Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkringen att upphöra genast eller vid ett senare tillfälle. Om försäkringstagaren säger upp en försäkring upphör den vid den tidpunkt som försäkringstagaren anger (men tidigast det datum som meddelande om uppsägningen togs emot av Ikano Försäkring). Uppsägningen kan ske muntligt eller skriftligt.

Försäkringen för enskild försäkrad upphör automatiskt utan uppsägning:

-     när den försäkrade uppnår en ålder av 25 år,

-     om den försäkrade flyttar utomlands,

-     om gruppavtalet upphör, eller

-     om den försäkrade avlider under försäkringstiden. Vid dödsfall gäller försäkringen till dess eventuell ersättning betalats ut enligt försäkringsvillkoren.

Ikano Försäkring får säga upp försäkringen eller ändra försäkringsvillkoren. Uppsägning eller ändring från Ikano Försäkrings sida får göras vid slutet av försäkringstiden och träder ikraft tidigast en månad efter meddelande om uppsägningen eller ändringen.

Ikano Försäkring har även rätt att säga upp försäkringen på grund av obetald premie.

När försäkringen upphör återbetalas oförbrukad premie, förutsatt att beloppet överstiger 50 kronor.

5.10 Fortsättningsförsäkring och efterskydd

Om Ikano Försäkring säger upp försäkringen har du som försäkringstagare rätt att teckna en fortsättningsförsäkring inom tre månader efter att försäkringen har upphört. Med fortsättningsförsäkring menas en likvärdig försäkring utan krav på förnyad hälsoprövning. Premien för en fortsättningsförsäkring behöver inte vara samma som för den ursprungliga försäkringen.

Försäkringen får tecknas med samma utformning, eller den närmast liknande försäkringsform, som Ikano Försäkring då tillhandahåller för personer som nytecknar försäkring som ett enskilt avtal.

Du har inte rätt till fortsättningsförsäkring om du bosätter dig utomlands, om inte Ikano Försäkring särskilt har medgivit det.

Ikano Försäkring förbehåller sig rätten att inte tillämpa rätt till så kallat efterskydd på grund av försäkringens art.

Med efterskydd menas att försäkringsbolagets ansvar i vissa fall fortsätter efter att försäkringen upphört.

5.11 Preskription

Rätten till ersättning eller annat försäkringsskydd går förlorad om du inte väcker talan mot oss inom tio år från försäkringsfallet. Om du framställt anspråket till oss inom denna tid, har du alltid minst sex månader på dig att väcka talan mot oss, efter att vi tagit slutlig ställning till anspråket.

5.12 Personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas av Ikano Försäkring (som är personuppgiftsansvarig) för att vi ska kunna fullgöra detta avtal eller andra åtgärder som du har begärt eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning.

Du kan vända dig till oss med frågor om behandlingen av personuppgifter. Efter skriftlig begäran har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilken behandling av dina personuppgifter som förekommer hos oss.

Adress:
Personuppgiftsansvarig
Ikano Försäkring AB
Box 1202
SE-172 24 Sundbyberg

Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling samt för avstämning mot GSR (se nedan). Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Uppgifterna kan även komma att behandlas för informations och marknadsföringsändamål. Uppgifter kan även komma att lämnas ut till våra återförsäkrare och företag som vi samarbetar med för försäkringsförmedling, riskbedömning, skadereglering, skaderegistrering, marknadsföring, uppföljning och försäkringsadministration.

Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och även skriftligen meddela att personuppgifterna inte får användas för direkt marknadsföring.

Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra företag som koncernen samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området.

5.13 Skaderegistrering

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder vi oss också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om anmälda skador samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att Ikano Försäkring får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ikano Försäkring äger rätt att anmäla och registrera skador med anledning av dessa försäkringar till GSR.

5.14 Ångerrätt

Om du som är konsument inte är nöjd med ditt köp av försäkringen har du ångerrätt. Du behöver meddela Ikano Försäkring om detta inom 30 dagar från den dag du har fått bekräftelse på att försäkringen har börjat gälla. Inbetald premie kommer att betalas tillbaka. Kontakta Kundservice på telefon 08-506 597 02 eller skriv till oss på adress Ikano Försäkring Kundservice, Box 1202, 172 24 Sundbyberg eller skicka epost till forsakring@ikano.se. Det är viktigt att uppmärksamma att utövande av ångerrätten innebär att du inte har, eller anses ha haft, något försäkringsskydd.

5.15 Om du inte är nöjd

Om du av någon anledning inte är nöjd med hur vi har hanterat ett ärende ber vi att du hör av dig så snart som möjligt till oss. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare som du haft kontakt med angående det ärende som klagomålet gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta Klagomålsansvarig. Bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Skicka ditt brev till: Ikano Försäkring, Klagomålsansvarig, Box 1202, SE-172 24 Sundbyberg.

Om vi inte kan besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Prövningsmöjligheter utanför Ikano Försäkring

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se) eller allmän domstol. Om ditt klagomål gäller en medicinsk bedömning kan du även vända dig till Personförsäkringsnämnden (Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, www.forsakringsnamnder.se/pfn/). Du kan använda följande webbadress för tvistlösning: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket och konsumentvägledningen i din kommun.

Allmän domstol

Försäkringsfall eller skada som inträffat innan den 1 januari 2015

Du har också möjlighet att väcka talan mot Ikano Försäkring i allmän domstol. Detta måste enligt lag ske senast tre år efter att du fått kännedom om kravet, och i varje fall inom tio år från det att kravet tidigast kunde göras gällande. Annars förlorar du rätten till ersättning. Om kravet har framställts till Ikano Försäkring inom dessa tidsfrister har du alltid minst sex månader på dig att väcka talan från det att Ikano Försäkring meddelat att man tagit slutlig ställning till kravet.

Försäkringsfall eller skada som inträffar från och med den 1 januari 2015

Du har också möjlighet att väcka talan mot Ikano Försäkring i allmän domstol. Detta måste ske inom tio år från tidpunkten när kravet uppstod. Annars förlorar du rätten att få kravet prövat. Om kravet har framställts till Ikano Försäkring inom tidsfristen har du alltid minst sex månader på dig att väcka talan från det att Ikano Försäkring meddelat att man tagit slutlig ställning till kravet.

Preskriptionstid

Om du har begärt att ARN eller Personförsäkringsnämnden ska pröva ett ärende mot Ikano Försäkring och en talefrist eller en preskriptionstid som gäller för den sak som prövningen avser löper ut under tiden som relevant nämnd prövar ditt ärende eller inom en månad efter att relevant nämnd avgjort ditt ärende, förlängs talefristen/ preskriptionstiden och löper istället ut en månad efter avslutat förfarande hos nämnden.

6.Ordlista

Arbetsoförmåga
Med arbetsoförmåga menas en nedsättning av den försäkrades förmåga att arbeta, som leder till någon form av sjukskrivning och utbetalning av sjuklön, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning, arbetsskadeersättning, eller annan arbetsbaserad förmån enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) inklusive sådan förmån som blivit vilandeförklarad av Försäkringskassan.

Ekonomisk invaliditet
Med ekonomisk invaliditet menasen bestående arbetsoförmåga omminst 50 procent på grund av ett olycksfall eller sjukdom. Arbetsoförmåganbetraktas som beståendenär det inte längre är möjligtatt uppnå tidigare förmåga att arbetagenom rehabilitering.

Försäkrad
Med försäkrad menas den på vars liv eller hälsa en försäkring gäller.

Försäkringsfall
Med försäkringsfall menas en händelse som när den inträffar medför rätt till ersättning från försäkringen enligt villkoren för försäkringen.

Försäkringstagare
Med försäkringstagare menas den som har ingått avtal om försäkring med Ikano Försäkring.

Invaliditet
Med invaliditet menas en bestående nedsättning av fysisk eller psykisk kroppsfunktion eller arbetsförmåga, som är orsakad av ett olycksfall eller en sjukdom och kan fastställas objektivt. Man skiljer mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Ikano Försäkring
Ikano Försäkring AB (516401-8227)

Medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet menas invaliditet som kan fastställas oberoende av din arbetsförmåga. Förlust av inre organ räknas som medicinsk invaliditet även om den fysiska eller psykiska kroppsfunktionen inte sätts ned.

Norden
Med Norden menas Sverige, Norge, Finland, Island och Danmark.

Olycksfall
Med olycksfall menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt, oförutsett och utifrån kommande våld mot kroppen. Skadan ska ha skett vid en identifierbar tid och plats. Även förfrysning, värmeslag, solsting, brusten hälsena och vridvåld mot arm- eller knäled utgör olycksfall. Som olycksfall räknas inte förgiftning, smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne och skada som uppkommer i samband med medicinsk behandling i all form. Skador som beror på att medicinska preparat heller som olycksfall.

Olycksfallsförsäkring för barn
Med Olycksfallsförsäkring för barn avses den försäkring som beskrivsi avsnitt 2.

Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp menas det prisbasbelopp som fastställs årligen enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

Sjukdom
Med sjukdom menas en försämring av hälsotillståndet, fysiskt eller psykiskt, som diagnostiserats av en läkare under försäkringstiden och som inte är att betrakta som olycksfall.

Sjukförsäkring för barn
Med Sjukförsäkring för barn avses den försäkring som beskrivs i avsnitt 4.

Socialförsäkringsskydd
Med socialförsäkringsskydd menas att du har rätt till så kallade arbetsbaserade förmåner enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) på grund av arbete i Sverige. Förmånerna är för närvarande bland annat sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, rehabiliteringsersättning, arbetsskadeersättning, föräldrapenning, graviditetspenning, närståendepenning, och efterlevandeskydd.