Förköpsinformation OMIFALL Barnförsäkring

Gäller från och med 1 februari 2017

Det här är en förkortad beskrivning av villkoren för försäkringen. Syftet med förköpsinformationen är att underlätta för dig att ta ställning till vilket behov du har av försäkringen. För att få en fullständig bild av till exempel undantag i försäkringen och vilka krav som ställs på den som är försäkrad behöver du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren. Du hittar dem på omifall.se. Du kan också ringa 08-506 597 02 så skickar vi hem villkoren till dig.

Vem som kan anslutas

För att kunna anslutas till försäkringen ska barnet inte ha fyllt 18 år, vara folkbokförd och bosatt i Sverige och ha rätt till svenskt socialförsäkringsskydd. För att ett barn ska kunna anslutas till OMIFALL Sjukförsäkring för barn krävs att barnet redan har en OMIFALL Olycksfallsförsäkring för barn Dessutom behöver barnets hälsa godkännas efter att du som vårdnadshavare har svarat på frågor. Försäkringen gäller som längst till barnets 25-årsdag. Då kan den övergå till en motsvarande olycksfallsförsäkring för vuxna.

När försäkringen gäller

Försäkringen börjar gälla senast dagen efter att barnet anslutits till försäkringen, förutsatt att anslutningskraven är uppfyllda. Försäkringstiden är ett år och förlängs automatiskt med ett år i taget. Försäkringen gäller för skador som inträffar i Norden. När den försäkrade är på resa som inte är planerad att pågå i mer än 45 dagar gäller försäkringen även i resten av världen.

Olycksfallsförsäkring för barn

Du kan ansluta barn upp till 18 års ålder till Olycksfallsförsäkring för barn. Försäkringen gäller som längst till barnets 25-årsdag. Då kan den övergå till en motsvarande olycksfallsförsäkring för vuxna.

Det här ersätter Olycksfallsförsäkring för barn

Försäkringen ersätter om barnet drabbas av ett olycksfall. Med olycksfall menas en kroppsskada som uppstår genom plötsligt, ofrivilligt och utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom omfattas förfrysning, värmeslag, solsting, hälseneruptur, och vridvåld mot arm- eller knäled. Förgiftning, sjukdom, smitta och vårdrelaterade skador omfattas inte. Om barnet får en bestående skada efter ett olycksfall ersätts det som kallas medicinsk och ekonomisk invaliditet med maximalt 1 000 000 (en miljon) kronor. Läs mer om vad det betyder under Gemensamma bestämmelser för försäkringarna.

Du får ersättning om barnet läggs in på sjukhus i mer än två dagar efter ett olycksfall. Försäkringen ersätter med 300 kronor per dag från och med den tredje dagen och som längst i sex månader. Om du som vårdnadshavare får vårdbidrag från Försäkringskassan efter att ditt barn drabbats av ett olycksfall betalas maximalt 5 000 kronor per månad i upp till 36 månader.

Tänk på att inte vänta för länge med att anmäla en skada. Rätten till ersättning går förlorad om du inte anmäler ditt krav inom tio år efter att skadan inträffade.

Sjukförsäkring för barn

Det är vanligare att barn får bestående skador av sjukdom än genom olycksfall. Därför rekommenderar vi att du utökar OMIFALL Olycksfallsförsäkring för barn med vår Sjukförsäkring för barn. Det går inte att enbart teckna Sjukförsäkring för barn.

Hälsoprövning

När du ansluter ditt barn till Sjukförsäkring för barn kommer vi att ställa frågor om barnets hälsa. Det är mycket viktigt att du svarar sanningsenligt, eftersom oriktiga uppgifter kan leda till att försäkringen inte gäller vid en skada. Vi gör en individuell bedömning av varje barns hälsa. Försäkringen beviljas i de flesta fall, eftersom det finns många sjukdomar som inte påverkar försäkringen.

Det här ersätter Sjukförsäkringen för barn

Med sjukdom menas en försämring av hälsotillståndet, fysiskt eller psykiskt, som inträffat under försäkringstiden och har diagnostiserats av en läkare och inte är att betrakta som ett olycksfall. Försäkringen ersätter samma saker som Olycksfallsförsäkring för barn, när en skada orsakats av en enligt villkoren ersättningbar sjukdom. Barnet ska ha insjuknat efter att det anslöts till försäkringen.

Tänk på att inte vänta för länge med att anmäla en skada. Rätten till ersättning går förlorad om du inte anmäler ditt krav inom tio år efter att skadan inträffade.

Undantag för vissa sjukdomar

Vi vill försäkra så många barn som möjligt men precis som alla andra försäkringsbolag gör vi undantag eller lämnar lägre ersättning för vissa sjukdomar. Försäkringen lämnar inte ersättning om barnet drabbas av epilepsi, cystisk fibros, neuropsykiatrisk störning (till exempel autism och ADHD), sjukdom inom det centrala nerv- och muskelsystemet (till exempel CP), viss hörselnedsättning, blödarsjuka, missbildning och kromosomavvikelse (bland annat Downs syndrom och missbildning i inre organ). För psykisk sjukdom lämnar försäkringen inte ersättning för invaliditet, men ersättning vid sjukhusvistelse och vårdbidrag kan ändå beviljas.

Gemensamma bestämmelser för försäkringarna

Det här menas med invaliditet

Invaliditet är en bestående nedsättning av fysisk eller psykisk kroppsfunktion som är orsakad av ett olycksfall eller sjukdom. Man skiljer mellan medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet: Om den försäkrade får en bestående skada efter ett olycksfall eller sjukdom kommer en läkare att bedöma hur mycket den försäkrades kroppsfunktion blivit nedsatt, räknat i procent (från 1 till 100 %). Sedan multipliceras detta med försäkringsbeloppet som är 1 000 000 kronor.

Ekonomisk invaliditet: Om skadan leder till en bestående nedsättning av den försäkrades förmåga att arbeta i framtiden med minst hälften så bedöms hur många procent arbetsförmågan blivit nedsatt. Sedan multipliceras detta med försäkringsbeloppet som är 1 000 000 kronor. Om den försäkrade får både medicinsk och ekonomisk invaliditet ersätts det som ger högst ersättning.

Generella undantag och begränsningar

Om en olycka eller sjukdom orsakas av något av försäkringens generella undantag kommer försäkringen inte att gälla. För att ta del av undantagen i dess helhet behöver du läsa de fullständiga försäkringsvillkoren. Du hittar dem på omifall.se eller ring till oss på 08-506 597 02 så skickar vi villkoren hem till dig. Undantagen är till exempel följande: Allvarliga epidemier, terrorhandling med biologiska, kemiska eller radioaktiva ämnen, krig eller politiska oroligheter eller atomkärnreaktion. Riskfylld verksamhet, bland annat bergsklättring, dykning, vissa riskfyllda yrken och extrema sporter.

Skador som har samband med att den försäkrade har medverkat till brottslig handling som är straffbar i Sverige. Framkallande av skada med uppsåt. Om skadan beror på grov oaktsamhet kan ersättningen sättas ned. Gäller bara försäkrad över 18 år.

Upplysningsplikt

Om du skulle lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter vid anslutningen eller i eventuell hälsodeklaration, skadeanmälan eller vid andra kontakter med försäkringsbolaget kan det leda till att försäkringen blir ogiltig eller att ersättningen minskas.

Pris och betalning

Premien, det vill säga priset för försäkringen, framgår i material som du fått av oss eller på vår webbsida, omifall.se. Den kan ändras av försäkringsbolaget högst en gång om året. Det är försäkringstagaren (vårdnadshavaren) som betalar premien. Om någon annan person åtagit sig att betala premien är det istället denne som betalar.

Den första premien betalas i samband med anslutningen till försäkringen och detta är en förutsättning för att försäkringen ska börja gälla. Du kan betala per år, halvår eller kvartal. Om du väljer autogiro kan du även välja att betala per månad.

Försäkringsgivare, beskattning med mer

Försäkringsgivare är Ikano Försäkring AB (org. nr 516401-8227), Box 1201, 172 24 Sundbyberg. Ikano Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

OMIFALL Barnförsäkring är en frivillig gruppförsäkring. Den som ansöker om försäkring är försäkringstagare och gruppmedlem. Gruppföreträdare är Ikano Livförsäkring AB. Ditt, eller dina, barn är den/de försäkrade.

Försäkringens premie är inte avdragsgill i din deklaration. Ersättning som utbetalas från försäkringen är skattefri.

Uppsägning av försäkringen Försäkringstagaren får närsomhelst säga upp försäkringen så att den upphör direkt eller vid en viss framtida tidpunkt. Försäkringsbolaget har rätt att säga upp försäkringen, eller att ändra priset eller försäkringsvillkoren, vid försäkringstidens utgång. I vissa fall har försäkringsbolaget också rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång: vid utebliven betalning, vid allvarligt avtalsbrott från din sida eller om vårt avtal med gruppföreträdaren upphör.

Ångerrätt

Om du som är konsument inte är nöjd med ditt köp av försäkringen har du ångerrätt. Du behöver meddela IkanoFörsäkring om detta inom 30 dagar från den dag du har fått bekräftelse på att försäkringen har börjat gälla. Inbetald premie kommer att betalas tillbaka. Kontakta Kundservice på telefon

08- 506 597 02 eller skriv till oss på adress Ikano Försäkring Kundservice, Box 1202, 172 24 Sundbyberg eller skicka epost till forsakring@ikano.se. Det är viktigt att uppmärksamma att utövande av ångerrätten innebär att du inte har, eller anses ha haft, något försäkringsskydd.

Om du inte är nöjd

Om du av någon anledning inte är nöjd med hur vi har hanterat ett ärende ber vi att du hör av dig till oss så snart som möjligt. Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare som du haft kontakt med angående det ärende som klagomålet gäller.

Skulle du fortfarande vara missnöjd kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta Klagomålsansvarig. Bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett. Skicka ditt brev till: Ikano Försäkring, Klagomålsansvarig, Box 1202, 172 24 Sundbyberg.

Om vi inte kan besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Prövningsmöjligheter utanför Ikano Försäkring

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se) eller allmän domstol. Om ditt klagomål gäller en medicinsk bedömning kan du även vända dig till Personförsäkringsnämnden (Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, www.forsakringsnamnder.se/pfn/). Du kan använda följande webbadress för tvistlösning: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumentverket och konsumentvägledningen i din kommun.

Allmän domstol

Försäkringsfall eller skada som inträat innan den 1  januari 2015

Du har också möjlighet att väcka talan mot Ikano Försäkring i allmän domstol. Detta måste enligt lag ske senast tre år efter att du fått kännedom om kravet, och i varje fall inom tio år från det att kravet tidigast kunde göras gällande. Annars förlorar du rätten till ersättning. Om kravet har framställts till Ikano Försäkring inom dessa tidsfrister har du alltid minst sex månader på dig att väcka talan från det att Ikano Försäkring meddelat att man tagit slutlig ställning till kravet.

Försäkringsfall eller skada som inträar från och med den1  januari 2015

Du har också möjlighet att väcka talan mot Ikano Försäkring i allmän domstol. Detta måste ske inom tio år från tidpunkten när kravet uppstod. Annars förlorar du rätten att få kravet prövat. Om kravet har framställts till Ikano Försäkring inom tidsfristen har du alltid minst sex månader på dig att väcka talan från det att Ikano Försäkring meddelat att man tagit slutlig ställning till kravet.

Preskriptionstid

Om du har begärt att ARN eller Personförsäkringsnämnden ska pröva ett ärende mot Ikano Försäkring och en talefrist eller en preskriptionstid som gäller för den sak som prövningen avser löper ut under tiden som relevant nämnd prövar ditt ärende eller inom en månad efter att relevant nämnd avgjort ditt ärende, förlängs talefristen/preskriptionstiden och löper istället ut en månad efter avslutat förfarande hos nämnden.

Personuppgiftslagen

Personuppgifter som lämnas till oss kommer att behandlas av Ikano Försäkring (som är personuppgiftsansvarig) för att vi ska kunna fullgöra detta avtal eller andra åtgärder som du har begärt eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning.

Du kan vända dig till oss med frågor om behandlingen av personuppgifter. Efter skriftlig begäran har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om vilken behandling av dina personuppgifter som förekommer hos oss.

Adress: Personuppgiftsansvarig
Ikano Försäkring
Box 1202
172 24 Sundbyberg.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling.

Vi kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Uppgifterna kan även komma at behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Uppgifter kan även komma att lämnas ut till våra återförsäkrare och företag som vi samarbetar med för försäkringsförmedling, riskbedömning, skadereglering, marknadsföring, uppföljning och försäkringsadministration.

Du kan begära rättelse av felaktiga personuppgifter och även skriftligen meddela att personuppgifterna inte får användas för direkt marknadsföring. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern vi tillhör och till andra företag som koncernen samarbetar med, såväl inom som utom EU- och EES-området.

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder vi oss av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om anmälda skador samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att Ikano Försäkring får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ikano Försäkring äger rätt att anmäla och registrera skador med anledning av dessa försäkringar till GSR.