Så behandlar vi personuppgifter

Personuppgiftslagen (PUL) ger dig ett lagstadgat skydd kring hur vi ska behandla dina personuppgifter när du köper en barnförsäkring, olycksfallsförsäkring, livförsäkring m.m.

Personuppgiftslagen (PUL)

De personuppgifter som du lämnar till Ikano Försäkring AB eller Ikano Livförsäkring AB (nedan kallade Ikano Försäkring), behandlas i enlighet med personuppgiftslagens (1998:405), ("PUL"), regler. PUL ska skydda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Uppgifterna hämtas normalt direkt från dig som kund eller som visar intresse för att bli kund, men kan även erhållas från exempelvis annat bolag inom koncernen, från någon av våra samarbetspartners, försäkringsförmedlare eller från din arbetsgivare. Uppgifterna kan också inhämtas eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register, t.ex. SPAR. Ikano Försäkring kan även spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med dig.

Ikano Försäkring kommer att behandla vissa personuppgifter om dig som kund samt om till exempel försäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom till exempel allmänna namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap, facklig eller religiös tillhörighet, vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd.

Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund; vid bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtal, utredning av skadeärenden m.m. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Personuppgifter kan för ovan nämnda ändamål komma att lämnas ut till samarbetspartners, inklusive företag som hanterar och hjälper oss med exempelvis marknadsföring, skadereglering, riskbedömning, diverse analyser m.m., till försäkringsförmedlare, andra bolag inom koncernen och även registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Vidare kan uppgifter om en försäkring hos oss komma att lämnas ut till personer som omfattas av försäkringen. Uppgifter kan, enlig lag, behöva lämnas ut till myndigheter. Ikano Försäkring säljer inte personuppgifter till företag.

Vid prisförfrågan på Internet behöver vi ditt personnummer för att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta och till efterföljande behandling av personuppgifterna.

Behandling av personuppgifterna kommer att ske under försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod. Vissa för avtalet grundläggande uppgifter kommer att behandlas även efter avtalsperiodens slut. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla. Vid behandling av personuppgifter kommer stor försiktighet att iakttas för att skydda den personliga integriteten.

Ikano Försäkring AB (org. nr 516401-8227) och Ikano Livförsäkring AB (org. nr 516401-8763) är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad ansökan till Ikano Försäkring, PUL-ombud, Box 1202, 174 24 Sundbyberg. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring. Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för Ikano Försäkring att söka eller sammanställa personuppgifter i löpande text.